Actueel per 1 juli 2023

Actueel per 1 juli 2023

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden en alle toepasselijke wetten en voorschriften, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden en alle toepasselijke wetten en voorschriften, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

Artikel 1. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) wordt verstaan onder:· Cliënt: de cliënt die de opdracht geeft (de opdrachtgever)· FCM: Family Capital Management B.V. (de opdrachtnemer)

2. FCM is een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht. FCM is werkzaam als een onafhankelijk multi family office. Tussen FCM en Cliënt wordt in een opdrachtbrief vastgelegd welke werkzaamheden FCM voor Cliënt zal verrichten.

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen FCM en Cliënt uit enige overeenkomst van opdracht, uit nadere vervolg/aanvullende overeenkomsten van opdracht in de toekomst en uit welke andere hoofde dan ook.

1.4. Onder werkzaamheden worden verstaan alle opdrachten waartoe opdracht is gegeven of die door FCM uit anderen hoofde in verband met de opdracht worden verricht dan wel behoren te worden verricht.

1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door FCM. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

2. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens gemaakt ten behoeve van de bestuurders van FCM en van al diegenen die voor FCM werkzaam zijn en/of door FCM worden ingeschakeld bij het uitvoeren van de opdracht.

3. Deze algemene voorwaarden kunnen door FCM worden gewijzigd. Op de relatie met Cliënt is steeds de meest recente versie van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 2. Overeenkomst van opdracht

2.1. De overeenkomst van opdracht tussen FCM en Cliënt komt tot stand na ontvangst door FCM van de door Cliënt voor akkoord ondertekende opdrachtbrief.

2.2. De overeenkomst van opdracht betreft het door FCM ten behoeve van Cliënt verrichten van werkzaamheden zoals nader uitgewerkt in de opdrachtbrief.

2.3. De overeenkomst van opdracht bestaat uit de opdrachtbrief en deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering van de opdracht

3.1. FCM zal haar werkzaamheden met de zorg van een goed opdrachtnemer verrichten. Dit betekent dat FCM naar beste kunnen de opdracht zal uitvoeren waarbij FCM de door Cliënt kenbaar gemaakte wensen waar redelijkerwijs mogelijk in acht zal nemen en FCM gevolg zal geven aan tijdig door Cliënt verleende en verantwoorde redelijke aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht door FCM.

3.2. Indien FCM naar haar oordeel specialistische expertise behoeft in het kader van de uitvoering van de opdracht, zal FCM (waar redelijkerwijs mogelijk na instemming van Cliënt) een of meer derden inschakelen, waarbij FCM als contactpersoon zal blijven fungeren en controle zal uitoefenen op de voortgang en afwikkeling van de werkzaamheden door de betreffende derde(n). FCM zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid betrachten. FCM is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. FCM is gemachtigd namens Cliënt eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

Artikel 4. Verstrekking informatie door cliënt

4.1. Cliënt zal met het oog op een zo goed mogelijke uitoefening van de werkzaamheden door FCM alle gegevens en bescheiden welke FCM wenselijk acht voor de uitvoering van de opdracht aan FCM verschaffen. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan FCM ter beschikking gestelde informatie en zal er voor zorgen dat deze informatie steeds up to date is.

4.2. Cliënt is gehouden FCM te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3. Indien FCM dit wenselijk acht, zal zij kopieën maken van door Cliënt verstrekte bescheiden voor de dagelijkse werkdossiers. Indien en voor zover Cliënt zulks verzoekt, worden de originele bescheiden aan Cliënt geretourneerd.

Artikel 5. Duur en beëindiging van de overeenkomst

5.1. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

5.2. Cliënt en FCM zijn ieder gerechtigd de overeenkomst van opdracht door middel van een aangetekend schrijven tegen ieder gewenst tijdstip op te zeggen c.q. te beëindigen.

5.3. In geval van opzegging c.q. beëindiging van de overeenkomst, zal FCM eventueel nog lopende zaken die op datum van beëindiging van dee overeenkomst nog niet zijn afgewikkeld, zoveel mogelijk met inachtneming van de overeenkomst ten behoeve van Cliënt afwikkelen, tenzij Cliënt anders wenst.

5.4. FCM zal na beëindiging van de overeenkomst en nadat alle verplichtingen over en weer zijn vervuld, de zich bij FCM bevindende dossiers en gegevens van Cliënt omgaand aan Cliënt ter beschikking stellen.

5.5. Na het eindigen van de overeenkomst van opdracht blijven deze algemene voorwaarden de (beëindigde) rechtsverhouding tussen FCM en Cliënt beheersen.

Artikel 6. Honorarium

6.1. Cliënt is aan FCM een honorarium (exclusief BTW) verschuldigd voor de door FCM verrichte werkzaamheden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, wordt het honorarium in rekening gebracht aan de hand van de bestede tijd maal het uurtarief, zoals dat is vastgelegd in de opdrachtbrief en jaarlijks door FCM kan worden bijgesteld onder kennisgeving aan Cliënt.

6.2. De werkzaamheden worden achteraf per kwartaal aan Cliënt in rekening gebracht. Cliënt dient het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen na factuurdatum aan FCM te voldoen op de aangegeven wijze, na verloop van welke termijn Cliënt in verzuim zal zijn.

6.3. De kwartaalnota gaat steeds gepaard met de daarbij horende specificatie van de werkzaamheden die in dat kwartaal zijn verricht.

6.4. Mogelijk aan derden verschuldigde kosten worden naast het honorarium aan Cliënt doorbelast of direct door de derde aan Cliënt gefactureerd.

6.5. In opdracht van Cliënt gemaakte kosten (bijv. reis- en verblijfkosten) zullen aan Cliënt separaat gefactureerd worden.

6.6. FCM zal geen honorering of provisie van derden ontvangen in welke vorm dan ook. Mocht op enige wijze zo’n honorering gebruikelijk zijn dan zal deze te allen tijden ten goede komen aan Cliënt.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1. Cliënt is zich bewust van de risico’s die aan de begeleiding door FCM zijn verbonden en aanvaardt de eventuele consequenties van dit risico.

7.2. FCM en/of haar medewerkers zullen niet aansprakelijk zijn jegens Cliënt uit welke hoofde dan ook, behalve indien en voor zover Cliënt bewijst dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van FCM en/of haar medewerkers bij de uitvoering van de overeenkomst. Iedere aansprakelijkheid van FCM is steeds beperkt tot het bedrag van het honorarium voor de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen, waarbij alleen het honorarium in aanmerking wordt genomen dat betrekking heeft op de laatste twaalf maanden waarin de werkzaamheden zijn verricht.

7.3. FCM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkomingen van derden, waaronder begrepen hulppersonen, noch voor de gevolgen ontstaan door het verschaffen van onjuiste of onvolledige informatie door Cliënt en/of derden.

7.4. Cliënt vrijwaart FCM tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de opdracht en/of de werkzaamheden die voor Cliënt zijn verricht.

Artikel 8. Verwerking persoonsgegevens en geheimhouding

8.1. Cliënt geeft hierbij ondubbelzinnig toestemming voor de verwerking van diens persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst van opdracht.

8.2. FCM legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om voornoemde persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

8.3. FCM is verplicht tot geheimhouding ten aanzien van alle gegevens omtrent Cliënt die zij heeft verkregen of die zij zal verkrijgen tijdens de duur van de overeenkomst van opdracht. De geheimhoudingsplicht strekt zich niet uit tot gegevens van algemene bekendheid noch tot gegevens die wettelijk openbaar moeten worden gemaakt.

8.4. FCM dient deze geheimhoudingsverplichting ook op te leggen aan haar werknemers en andere personen die zij bij de uitvoering van deze overeenkomst inschakelt.

8.5. FCM heeft een identificatie- en meldingsplicht voor onder de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme vallende diensten.

Artikel 9. Overige bepalingen

9.1. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Cliënt jegens FCM in verband met het verrichten van werkzaamheden door FCM vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop Cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

9.2. Mocht een of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan wordt daardoor de toepasselijkheid en geldigheid van de overige bepalingen niet geraakt. In dat geval komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

9.3. In geval van een tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de opdrachtbrief en de algemene voorwaarden van FCM prevaleert het bepaalde in de opdrachtbrief.

9.4. Het intellectueel eigendomsrecht (waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht) op werken ten gevolge van deze overeenkomst van opdracht komt uitsluitend toe aan FCM.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen Cliënt en FCM is Nederlands recht van toepassing. De Rechtbank Oost-Brabant is exclusief bevoegd kennis te nemen van / te oordelen over geschillen tussen FCM en Cliënt, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst van opdracht of enige andere rechtsbetrekking tussen hen.

Neem contact op

Wilt u informatie ontvangen of heeft u een andere vraag, dan kunt u onderstaand contactformulier invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Neem contact op

Wilt u informatie ontvangen of heeft u een andere vraag, dan kunt u onderstaand contactformulier invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Neem contact op

Wilt u informatie ontvangen of heeft u een andere vraag, dan kunt u onderstaand contactformulier invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Mail ons

Wij staan 24/7 klaar om u te helpen.

Bezoek ons

Bezoek het kantoor in ‘s Hertogenbosch.

Brugstraat 1

5211 VS ’s-Hertogenbosch

Bezoek ons

Bezoek het kantoor in Amsterdam.

Tesselschadestraat 20

1054 ET Amsterdam

Bel ons

Ma-Vr Van 08:00 tot 17:00.

‘s-Hertogenbosch

T: +31 (0)73 65 800 77

Amsterdam

T. +31 (0)20 21 013 11

Mail ons

Wij staan 24/7 klaar om u te helpen.

Bezoek ons

Bezoek het kantoor in ‘s Hertogenbosch.

Brugstraat 1

5211 VS ’s-Hertogenbosch

Bezoek ons

Bezoek het kantoor in Amsterdam.

Tesselschadestraat 20

1054 ET Amsterdam

Bel ons

Ma-Vr Van 08:00 tot 17:00.

‘s-Hertogenbosch

T: +31 (0)73 65 800 77

Amsterdam

T. +31 (0)20 21 013 11

Mail ons

Wij staan 24/7 klaar om u te helpen.

Bezoek ons

Bezoek het kantoor in ‘s Hertogenbosch.

Brugstraat 1

5211 VS ’s-Hertogenbosch

Bezoek ons

Bezoek het kantoor in Amsterdam.

Tesselschadestraat 20

1054 ET Amsterdam

Bel ons

Ma-Vr Van 08:00 tot 17:00.

‘s-Hertogenbosch

T: +31 (0)73 65 800 77

Amsterdam

T. +31 (0)20 21 013 11