Actueel per 1 juli 2023

Actueel per 1 juli 2023

Privacybeleid

Privacybeleid

Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden en alle toepasselijke wetten en voorschriften, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

Door onze website te bezoeken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden en alle toepasselijke wetten en voorschriften, en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

Inleiding

Om onze diensten in overeenstemming met onze zorgplicht en wettelijke verplichtingen uit te  kunnen voeren, hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Bescherming van deze gegevens  is essentieel. In dit privacy statement beschrijven wij in het kort ons beleid ten aanzien van de  bescherming van de aan ons toevertrouwde gegevens. 

Dit privacy statement is bedoeld voor alle personen en bedrijven van wie Family Capital  Management BV (‘FCM’) persoonsgegevens verwerkt zoals cliënten, potentiële relaties en  personen die bij ons solliciteren.  

Bronnen waaruit wij persoonsgegevens verkrijgen 

Met persoonlijke gegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare  natuurlijk persoon bedoeld. De bedoelde gegevens zijn van uzelf afkomstig. Op basis van de  opdracht die we van u hebben ontvangen, zijn deze gegevens door u aan ons verstrekt. Dit voor  aanvang van en gedurende onze relatie. Deze gegevens verstrekt u onder andere ter  voldoening aan onze wettelijke ‘know your customer’ verplichting. Voor dit doel verwerken wij  ook informatie afkomstig van derden, waaronder de Kamer van Koophandel.

(Bijzondere) persoonsgegevens die wij verwerken 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar een natuurlijk  persoon. U kunt hierbij denken aan: 

 • Naam, adres en woonplaats; 

 • Telefoonnummers; 

 • Geboortedatum; 

 • BSN-nummer; 

 • E-mailadres; 

 • Kenteken; 

 • Financiële gegevens; 

 • Etc. 

In bepaalde situaties verwerken wij ook uw, in de zin van de privacy wetgeving, bijzondere  gegevens. Dergelijke gegevens worden bijzonder genoemd omdat ze in het bijzonder iets  kunnen zeggen over uw persoonlijke levenssfeer.

Onze ervaring leert ons dat cliënten ons soms bijzondere persoonsgegevens toevertrouwen,  denk aan bijvoorbeeld gegevens inzake de gezondheid. Omdat zij dat, net als wij, relevant  vinden voor optimale bepaling van de geschiktheid van onze dienstverlening. Als u ons zulke  bijzondere gegevens toevertrouwt, veronderstellen wij uw toestemming, die voor het gebruik  van uw gegevens wettelijk vereist is. 

Wij spreken in dat geval af, dat u ons informeert wanneer u uw toestemming wilt intrekken.  Zolang wij ondanks uw onthoudende toestemming in staat zijn en blijven om de geschiktheid  van onze dienstverlening te bepalen, kunnen wij desgewenst bijzondere gegevens verwijderen  en de dienstverlening (eventueel gewijzigd) voortzetten. 

Het kan echter ook betekenen dat wij van mening zijn dat wij zonder zulke informatie de  dienstverlening geheel of gedeeltelijk zullen moeten staken. Dit omdat wij in zo’n geval niet  langer aan onze zorgplicht kunnen voldoen.  

Gebruik van uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden hoofdzakelijke gebruikt om onze dienstverlening goed te kunnen  uitvoeren en om aan de wettelijk verplichtingen te kunnen voldoen. Uw gegevens worden  gedurende onze relatieperiode niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor  de gegevens verzameld worden, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn. 

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar  niet beperkt tot: 

 • Toezichthouders of overheden (zoals de AFM en de Belastingdienst) wanneer dat  wettelijk verplicht is; 

 • De partijen die nodig zijn om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, zoals  bijvoorbeeld de bank waar u uw geld- en effectenrekening aanhoudt, partijen die ons  helpen bij het rapporteren over uw vermogen, onze IT-providers of een beleggingsfonds waarin u belegt; 

 • Derden die relevant zijn voor onze dienstverlening, zoals externe fiscalisten, advocaten,  accountants of notarissen. 

Het delen van persoonsgegevens met derde partijen gebeurt alleen voor de in onze  opdrachtbrief en in dit privacy statement genoemde doeleinden en te allen tijde met uw  toestemming. 

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken, zijn zelf verantwoordelijk voor de  naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de  verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw  persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van ons, maakt FCM met  deze derde afspraken ter bescherming van uw persoonsgegevens en ter waarborging van uw  privacy rechten. 

Uw recht op privacy 

U kunt ons altijd om inzage, correctie, overdracht, beperking van het gebruikt of verwijdering  van uw persoonsgegevens vragen of bezwaar aantekenen tegen het gebruik daarvan. Bovendien kunt u ons vragen om een kopie van uw gegevens, bijvoorbeeld ten behoeve van  een andere dienstverlener die u inschakelt. 

Bij de inhoudelijke beoordeling van uw verzoek zullen wij uw (privacy)belangen tegen onze  belangen afwegen, vanzelfsprekend met inachtneming van de toepasselijke regelgeving. 

Wijzigingen

FCM behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het  verdient de aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen zodat u van deze  wijzigingen op de hoogte bent. 

Contact en klachten 

Voor vragen of uitoefening van uw privacy rechten of het indienen van een klacht over de  manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met: 

 • Family Capital Management B.V. 

 • T.a.v. Privacy Officer 

 • Postbus 100 

 • 5260 AC Vught 

 • 073 – 658 0077 

 • info@fcm.nl 

Indien u niet tevreden bent met de afhandeling met uw klacht kunt u contact opnemen met de  toezichthoudende autoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 • Autoriteit Persoonsgegevens 

 • Postbus 93374 

 • 2509 AJ ’s-Gravenhage 

 • 0900 – 2001 201

Neem contact op

Wilt u informatie ontvangen of heeft u een andere vraag, dan kunt u onderstaand contactformulier invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Neem contact op

Wilt u informatie ontvangen of heeft u een andere vraag, dan kunt u onderstaand contactformulier invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Neem contact op

Wilt u informatie ontvangen of heeft u een andere vraag, dan kunt u onderstaand contactformulier invullen. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Mail ons

Wij staan 24/7 klaar om u te helpen.

Bezoek ons

Bezoek het kantoor in ‘s Hertogenbosch.

Brugstraat 1

5211 VS ’s-Hertogenbosch

Bezoek ons

Bezoek het kantoor in Amsterdam.

Tesselschadestraat 20

1054 ET Amsterdam

Bel ons

Ma-Vr Van 08:00 tot 17:00.

‘s-Hertogenbosch

T: +31 (0)73 65 800 77

Amsterdam

T. +31 (0)20 21 013 11

Mail ons

Wij staan 24/7 klaar om u te helpen.

Bezoek ons

Bezoek het kantoor in ‘s Hertogenbosch.

Brugstraat 1

5211 VS ’s-Hertogenbosch

Bezoek ons

Bezoek het kantoor in Amsterdam.

Tesselschadestraat 20

1054 ET Amsterdam

Bel ons

Ma-Vr Van 08:00 tot 17:00.

‘s-Hertogenbosch

T: +31 (0)73 65 800 77

Amsterdam

T. +31 (0)20 21 013 11

Mail ons

Wij staan 24/7 klaar om u te helpen.

Bezoek ons

Bezoek het kantoor in ‘s Hertogenbosch.

Brugstraat 1

5211 VS ’s-Hertogenbosch

Bezoek ons

Bezoek het kantoor in Amsterdam.

Tesselschadestraat 20

1054 ET Amsterdam

Bel ons

Ma-Vr Van 08:00 tot 17:00.

‘s-Hertogenbosch

T: +31 (0)73 65 800 77

Amsterdam

T. +31 (0)20 21 013 11